نماز، محكم ترين رشته ي الفت بين بندگان و خداست، و واي برآن كسي كه از اين پيوند جداست، و حيات و زندگيش از نور اين عبادت پربها، بي بهره است.

 

نماز، واقعيتي است كه خداوند مهربان از باب عشق و محبت از انسان خواسته است، نماز نوراني ترين حكم در شبستان حيات بندگان شايسته الهي است. 

ستاد برگزاری نماز جماعت دبستان شهید بهشتی چالشیرین سال تحصیلی 91-90

 

 

نماز، ريسمان اتصالي است كه همه هستي و موجوديت آدمي را به ملكوت پيوند داده، و مانند اين رشته پرارزش و منبع فيض، برنامه اي براي ايجاد ارتباط بين بشر و حق مطلق نمي توان يافت.

ستاد برگزاری نماز جماعت دبستان شهید بهشتی چالشیرین سال تحصیلی 91-90


 

نماز، براي زندگي بهترين حاصل، و فاقد آن موجودي ناقابل، و كشتي نشينان حيات را ساحل، و براي راهروان راه بهترين منزل، ودل عشاق حقيقي به آن مايل، و روح در حال پرواز را محمل، وشمع روشني بخش هر محفل، و بين انسان و عذاب فردا حائل.

ستاد برگزاری نماز جماعت دبستان شهید بهشتی چالشیرین سال تحصیلی 91-90

نماز، در فرهنگ الهي ريشه و بنيان، و براي صورت حيات به منزله ي جان، بهترين دستور و حكم قرآن، و امر واجب حضرت سليمان، و اجرايش بر همه كس سهل و آسان، و نور صفابخش دل با ايمان، و ميوه باغ عرفان، براي بندگان عالي ترين احسان، و صحيفه حق را بهترين عنوان، و دردها را درمان و راه انسان به سوي رضوان الله اكبر است. 

ستاد برگزاری نماز جماعت دبستان شهید بهشتی چالشیرین سال تحصیلی 91-90

خداوند، ما را به صراط المستقيم انسانيت هدايت فرما و از جهل خود پسندي و ضلالت خود بيني مبرا كن و به محفل انس ارباب عروج روحاني و مقام قدس اصحاب قلوب عرفاني بار ده و حجاب هاي انانيت ظلماني و انيت نوراني را از چشم بصيرت ما برافكن تا به معراج حقيقي نماز اهل نياز واصل گرديم. 

ستاد برگزاری نماز جماعت دبستان شهید بهشتی چالشیرین سال تحصیلی 91-90

ياد دارم كه شبي در كاروان همه شب رفته بودم و سحر در كنار بيشه اي خفته. شوريده اي كه در آن سفر همراه ما بود، نعره اي برآورد و راه بيابان گرفت و يك نفس آرام نيافت. چون روز شد، گفتمش آنچه حالت بود؟

گفت: بلبلان را ديدم كه به نالش درآمده بودند از درخت و كبكان از كوه، و غوكان در آب و بهايم از بيشه؛ انديشه كردم كه مروت نباشد همه در تسبيح و من به غفلت خفته. 

ستاد برگزاری نماز جماعت دبستان شهید بهشتی چالشیرین سال تحصیلی 91-90

+ نوشته شده در  شنبه یکم بهمن ۱۳۹۰ساعت 10:42  توسط حسینعلی کیانی  |